Polityka prywatności

Słownik pojęć

PGNiG Serwis – PGNiG Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. PGNiG Serwis jest Administratorem danych osobowych.

Serwis internetowy – oficjalny portal internetowy PGNiG Serwis, na którym prezentowane są informacje związane z profilem działalności PGNiG Serwis.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu internetowego PGNiG Serwis.

Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego jest PGNiG Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000373975, NIP 5252496523, REGON 142745572, kapitał zakładowy 9 995 000 PLN.

Dane kontaktowe Administratora:

 • e-mail: sekretariat@serwis.pgnig.pl
 • telefon: +48 22 587 50 35
 • adres do korespondencji: PGNiG Serwis sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
Inspektor Ochrony Danych (IOD)

PGNiG Serwis wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres e-mail: daneosobowe@serwis.pgnig.pl lub na dane kontaktowe Administratora.

Dane osobowe i bezpieczeństwo

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Serwisie internetowym Użytkownikom – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1lit f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Aktywność Użytkownika w Serwisie internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dbałości o jakość usług świadczonych drogą elektroniczną oraz analizie statystycznej dotyczącej tych usług.

Okres, przez który dane będą przechowywane

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności:
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.