Zgłaszanie naruszeń prawa

W PGNiG Serwis sp. z o.o. przywiązujemy szczególną wagę do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, wewnętrznymi regulacjami oraz normami etycznymi określonymi w Kodeksie Etyki GK PGNiG.

Jednocześnie jesteśmy świadomi, iż prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z licznymi zagrożeniami zarówno dla Spółki jak i jej interesariuszy. Dlatego uruchomiliśmy stronę internetową za pomocą której pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, partnerzy biznesowi mogą zgłaszać naruszenia prawa w Spółce:

sygnanet.pl/pgnigserwis

Strona umożliwia przekazanie informacji w sposób poufny oraz zapewnia pełną ochronę tożsamości zgłaszającego.

Zgłaszający może ujawnić swoją tożsamość bądź dokonać zgłoszenia anonimowo.

W przypadku ujawnienia swojej tożsamości zapewniamy, że informacje objęte zgłoszeniem, będą chronione.

W przypadku przekazania zgłoszenia bez podania swoich danych, chcąc pozostać anonimowym, nie należy podawać w zgłoszeniu informacji pozwalających na identyfikację zgłaszającego.

Co powinno zawierać zgłoszenie ?

  • datę działania lub zaniechania naruszającego obszary prawa,
  • opis okoliczności związanych z naruszeniem,
  • wskazanie podmiotów (np. osób fizycznych, osób prawnych) uczestniczących w naruszeniu,
  • dowody ze źródeł osobowych (świadkowie) i materialnych (np. dokumenty), które uwiarygadniają wystąpienie naruszenia.

Jak wygląda komunikacja ze zgłaszającym?

Powyższa strona internetowa umożliwia komunikację ze zgłaszającym. Informacja o przyjęciu zgłoszenia jest udzielana w terminie 7 dni, natomiast okoliczności będące przedmiotem zgłoszenia są rozpatrywane w terminie do 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia. Zgłaszający otrzymuje informację zwrotną o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszeń oraz środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.